Schadevergoedingen

De overheid heeft steeds meer grond (ruimte) nodig voor de aanleg van nieuwe wegen en voor uitbreiding van woningbouw, industriegebieden en natuurgebieden (ontwikkeling van ecologische verbindingszones en natuurcompensatie). De maatschappelijke druk op de beperkte ruimte is enorm. Hierdoor krijgen boeren, tuinders en andere grondeigenaren steeds vaker met een daadwerkelijke onteigening te maken.

Gelet op de volledige schadeloosstelling die een grondeigenaar dient toe te komen, is dit taxatie technisch en onderhandelingsvaardig een zeer specialistische aangelegenheid. De inschakeling van een gediplomeerde en ervaren onteigeningsdeskundige is daarbij onmisbaar. Overigens is in de onteigeningsjurisprudentie bepaald dat de deskundigenkosten door de overheid vergoed dienen te worden.

Wat let u om in voorkomende situaties contact met ons op te nemen.

Belangrijk is dat u reeds in een vroegtijdig stadium een deskundige inschakelt. Die geeft u vaak de mogelijkheid om op andere fronten reeds voor te sorteren. Een onteigening staat meestal niet op zichzelf. U wenst er zowel fiscaal als wel door de aankoop van een nieuw bedrijf, zo gunstig mogelijk uit te komen.

Doordat u tijdig, bij de eerste geruchten, een deskundige inschakelt, heeft u snel meer zekerheid over uw toekomst en kunnen tijdrovende procedures vaak worden voorkomen.

Bestuurs- en nadeelcompensatie
Indien uw zaken niet direct betrokken worden bij een onteigening en u evenmin een vergoeding kunt claimen in het kader van een gewijzigd bestemmingsplan (artikel 49 WRO), kan mogelijk toch nog een vergoeding worden verkregen op basis van bestuurs- of nadeelcompensatie. Bij wijziging van bestemmingsplannen kan schade ontstaan voor belanghebbenden. Zo kan bijvoorbeeld sprake zijn van een aanzienlijk waardevermindering van een woning indien de bestemming van een aangrenzend perceel veranderd van openbaar groen tot kantorenpark of van weiland naar industrie.
In deze gevallen voorziet Hermens Vastgoed Advisering u van deskundig advies inzake de omvang van de schade en de te voeren procedure.